Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Prodej bylinek z pohledu práva

Dle § 3/3 písm. e) a f) živnostenského zákona není živností:

 • zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,
 • prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami.

Sběr a prodej bylin tak nelze zařadit do skupiny živnostenského podnikání, nýbrž se bude jednat o podnikání zemědělské. V této souvislosti je proto klíčovým zákon o zemědělství a s ním související právní ředpisy.

Dle § 2e/1 zákona o zemědělství je zemědělským podnikatelem fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou:

 1. dosáhla věku 18 let,
 2. má způsobilost k právním úkonům (tzn. je svéprávná),
 3. je občanem České republiky nebo občanem členského státu Evropské unie, anebo má na území České republiky trvalý pobyt, jedná-li se o cizince,
 4. pohovorem prokáže základní znalost českého jazyka (netýká se samozřejmě občanů České republiky a občanů členských států Evropské unie).

Za zemědělskou výrobu je dle zákona o zemědělství považována mimo jiné i rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na ozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků.

Dle § 2e/2 zákona o zemědělství však nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele:

 • fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti,
 • fyzická osoba prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky.

V první řadě Vám proto doporučuji kontaktovat místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (tyto úřady vedou dle § 2f zákona o zemědělství evidenci zemědělských podnikatelů) a ověřit zde, zda bude Vaší zemědělskou činnost zapotřebí evidovat (popř. za jakých podmínek) či nikoli.

Dalším právním předpisem, který se na Vámi zamýšlenou činnost může vztahovat, je vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků (vyhl. č. 113/2005 Sb.). V kontextu prodeje bylin tato vyhláška tanoví, že:

 • údaj o množství prodávaných potravin se nevyžaduje u potravin, které jsou baleny v množství menším než 5 g nebo 5 ml, nejde-li o koření nebo byliny, tzn. že v případě koření či bylin se tento údaj uvádí vždy (§ 5/4 písm. b) vyhlášky o způsobu označování potravin a tabákových výrobků);
 • v případě uvádění údajů o jednotlivých složkách potravin platí, že podle charakteru potraviny může být složka, která se sama skládá z více dílčích složek, uvedena jako jedna složka ve složení potraviny s bezprostředně následujícím výčtem jejích dílčích složek; tento výčet se nemusí uvádět u směsných složek sestávajících ze směsi koření nebo bylin, tvoří-li tato směsná složka méně než 2 % konečného výrobku, s výjimkou přídatných látek; sestupné pořadí složek se neuvádí u směsí koření nebo bylin, pokud hmotnostní podíl jedné složky výrazně nepřevládá a označí se slovy "v různém poměru" (§ 8/9 a 14 vyhlášky o způsobu označování potravin a tabákových výrobků);
 • povinnost uvádět na obalu potraviny (a to blízkosti názvu nebo u příslušné složky) množství složky v hmotnostních nebo objemových procentech, popřípadě v g/100 g potraviny nebo v ml/100 ml se nevztahuje mimo jiné na případy, kdy se jedná o směsi ovoce, zeleniny, hub, koření nebo bylin, v nichž žádný druh, co do hmotnostního podílu, výrazně nepřevládá (§ 9/4 písm. d) vyhlášky o způsobu označování potravin a tabákových výrobků);

mezi složky, jejichž názvy lze nahradit společnými názvy patří i části bylin, nepřesahuje-li tato složka 2 % hmotnosti výrobku (příloha č. 2 vyhlášky o způsobu označování potravin a tabákových výrobků).

Dalším podstatným právním předpisem je zákon o potravinách, dle jehož § 2 písm. a), n) a o) se rozumí:

 • potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky; za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace,
 • výrobou potravin čištění, třídění, upravování, opracování nebo zpracování surovin, popřípadě přidávání dalších látek, včetně balení a dalších úprav potraviny za účelem uvádění do oběhu; za výrobu potravin se nepovažuje zemědělská prvovýroba,
 • uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě; skladování, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz za účelem prodeje ode dne propuštění do volného oběhu.

Zákon o potravinách dále podrobným způsobem upravuje podmínky pro výrobu potravin, jejich balení, přepravu a uvádění do oběhu.

Jelikož dozorem nad dodržováním hygienických a dalších pravidel pro výrobu a nakládání s potravinami je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce, doporučuji Vám se obrátit s dotazy na konkrétní podmínky sběru a prodeje bylin na tento orgán:

http://www.szpi.gov.cz/ 

popř. můžete kontaktovat ústřední státní orgán, kterým je Ministerstvo zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/

ZDROJ: bezplatnapravniporadna.cz